Doprovázení

Doprovázení

Služba Doprovázení je poskytována všem pěstounským rodinám, které s námi uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Preferujeme individuální pojetí práce založené na potřebách konkrétní rodiny, kterou bude doprovázet klíčový pracovník. Při prvních kontaktech se budeme zaměřovat na problematiku přijetí pěstounské rodiny, odžití odloučení od původní rodiny nebo ústavu, kde dítě vyrůstalo, přijetí této ztráty a práci s identitou dítěte.

Ve spolupráci s pěstouny budeme zjišťovat, jestli si dítě z minulosti nese nějaké traumatické zážitky, které potřebuje terapeuticky zpracovat. Budeme se zabývat i řešením problémů spojených s příchodem nového dítěte do rodiny, plánováním a vyhodnocováním adaptační fáze. Následné pravidelné konzultace s rodinou (minimálně 1x za dva měsíce, ale v případě potřeby pěstounů nebo dítěte i častěji – bude se odvíjet od aktuální situace a požadavků plnění IPOD) budou vedeny tak, aby nebyly opomenuty potřeby žádného člena rodiny. Obsahem konzultací bude i vedení pěstounské rodiny, poradenství při zvládání problémového chování dětí, řešení sporů nebo sociální a finanční poradenství (odborně garantované Občanskou poradnou CHSD).

Služby jsou realizovány na základě dohody mezi pěstounskou rodinou a jejím klíčovým pracovníkem. Mohou probíhat v přirozeném prostředí pěstounské rodiny, neutrálním zázemí CHSD nebo v odborném pracovišti (psycholog, speciální pedagog, středisko výchovné péče). Z každého setkání je pořízen krátký záznam, který je uložen v CHSD a rodina do něj může kdykoliv nahlédnout. Záznam je navíc při každé následné schůzce předkládán pěstounům ke schválení. Doprovázení zahrnuje prvky podpory pro dítě, pěstouny i rodinu dítěte, vzdělávání i kontrolu (plnění domluvených cílů, oznamovací povinnost). Součástí doprovázení je i příprava dětí na odchod z náhradní rodinné péče.

Jednou za 6 měsíců bude zpracována zpráva o průběhu pěstounské péče, která bude předána příslušnému OSPOD. S touto zprávou budou pěstouni vždy seznámeni a budou mít možnost se k ní před odesláním vyjádřit. V případě potřeby bude situace rodiny s OSPOD řešena bezodkladně osobní schůzkou klíčového pracovníka s pracovníkem OSPOD, případně na společné schůzce s pěstouny nebo případovou konferencí.