Aktivní padesátka

Projekt Občanské poradny Děčín:
Aktivní padesátka

Tento projekt je realizován v rámci opatření 1.1. Aktivní politika zaměstnanosti“ v programu OP RLZ a byl finančně podpořen z prostředků ESF Evropské Unie a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu bylo průběžně snižovat v děčínském regionu počet dlouhodobě nezaměstnaných lidí nad 50 let. Jedná se o generaci, která nastupovala do práce v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, v období vrcholného rozvoje těžkého průmyslu a vrcholícího znečišťování ovzduší i krajiny. Vzhledem k předchozím pracovním zkušenostem a vzdělanostní struktuře zdejších nezaměstnaných (76 % z nich má jen základní vzdělání nebo výuční list) je zjevné, že většina ze zdejších padesáti a víceletých nezaměstnaných má kromě nízké kvalifikace i málo dovedností potřebných pro stávající pracovní trh. Neumějí pracovat s PC, neovládají cizí jazyk. Jsou ve věku, kdy učení se novým věcem jde mnohem pomaleji, než dříve.

Jakým způsobem tedy chce pomáhat těmto lidem projekt „Aktivní padesátka“?

Především je zacílen na prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti. Personál projektu přichází za propouštěnými staršími zaměstnanci dříve, než skončí jejich pracovní poměr. Kontaktuje je pokud možno ještě na jejich původním pracovišti. Tedy někdy i několik měsíců předtím, než by se oni sami zaevidovali na úřadě práce jako nezaměstnaní (tzv. uchazeči o zaměstnání). Tím chce „Aktivní padesátka“ zabránit zbytečné ztrátě času, který lze využít efektivněji, a to k přípravě na zaměstnanců na novou profesní kariéru. Do této snahy projekt zapojuje i zaměstnavatele. Ti mohou třeba svým zaměstnancům zprostředkovat kontakt s personálem projektu přímo na pracovišti, mohou zapůjčit firemní techniku např. k výuce práce na PC nebo poskytnout zaměstnancům více pracovního volna na hledání nového zaměstnání, než je stanoveno zákonem. Projekt totiž vychází z předpokladu, že propouštění zaměstnanců je vynuceno ekonomickou situací firmy a že je i pro zaměstnavatele nepříjemnou záležitostí, se kterou si často nevědí rady. Projekt proto přináší návod, jak se zachovat, aby nucený odchod zaměstnanců byl pro obě strany co nejméně bolestnou záležitostí. Propouštěným zaměstnancům i nezaměstnaným starším padesáti let poskytuje navíc řadu dalších služeb. Pomáhá jim zorientovat se v jejich postavení, nabízí jim účast ve svépomocných klubech nebo tzv. poradenství pro osobní rozvoj. Jeho prostřednictvím jsou klienti podporováni v tom, aby ztrátu zaměstnání přijali současně jako výzvu k nastavení nové kariéry a osobního rozvoje. Skládají si do portfolia důkazy svých schopností a úspěchů, učí se nové dovednosti (např. psát strukturovaný životopis). Vytipovávají si nejvhodnější způsob svého pracovního uplatnění, své profesní cíle, sestavují za pomoci personálu projektu konkrétní plány, jak svých cílů dosáhnout. Ve svépomocných klubech se připravují na hledání nového zaměstnání, získávají aktuální informace u úřadu práce, vyměňují si zkušenosti a učí se ve skupině, jak se připravit na výběrové řízení aj. Projekt dále využívá pro klienty služeb vlastní i partnerské občanské poradny (sociálně-právní poradny) a klienty informuje i o dalších pomáhajících institucích v komunitě nebo jim u nich přímo zprostředkovává pomoc.