Asistenční služba 1

Projekt:
Asistenční služba pro rodiny s dětmi 1

Od 14. 6. 2007 jsme realizovali nový projekt podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Cílem projektu je zkvalitnění práce asistenční služby pro rodiny s dětmi, její personální stabilizace, lepší zapojení do systému služeb poskytovaných rodinám s dětmi v rámci regionu (a pomoc s vytvářením skutečně fungujícího systému) a rozšíření poskytovaných služeb o některé aktivity, které se nám jeví jako užitečné.

Asistenční služba pro rodiny s dětmi funguje na Děčínsku od roku 1997. Jedná se o podpůrnou službu pro sociálně problematické rodiny s dětmi, které z různých důvodů (nedostatek schopností nebo zkušeností, špatná ekonomická a sociální situace, dluhy, nemoc apod.) nedokážou zajistit svým dětem adekvátní podmínky pro jejich vývoj. Mají však snahu situaci zlepšit – jedná se tedy především o služby sanace rodiny, které by měly zajistit do budoucna lepší fungování rodiny, aby děti nemusely odcházet do ústavní péče.

Rodiny jsou kontaktovány prostřednictvím OSPOD, Okresního soudu nebo se mohou o službách dočíst ve sdělovacích prostředcích nebo dozvědět od známých. Pokud projeví o službu zájem, začne do rodiny dle potřeby a možností docházet asistentka cca. 1x-3x týdně a společně s rodiči začne pracovat na zakázce – tj. zformulování toho, co by rodina chtěla zlepšit a práce na dosažení služby. Cílem je především rodinu motivovat a rozvíjet její kapacitu – asistentka by neměla dělat potřebné věci místo rodiny. Cílovým stavem je opět samostatně fungující rodina, nikoliv rodina závislá na asistentce: s výjimkou případů, kde je důvodem spolupráce závažná nemoc jednoho nebo obou rodičů by spolupráce s asistenční službou neměla přesahovat dva roky. Doplňkovou službou asistenční služby je pomoc se školní přípravou dětí ze sociálně problematického prostředí – především v těch případech, kdy děti ve škole neprospívají, když intelektuálně by měly učební program zvládat, a rodiče jim nemohou pomoci (např. sami mají jen zvláštní školu, jsou to cizí státní příslušníci, v rodině jsou mladší děti vyžadující větší péči). Služba je v regionu využívaná (celkem pracuje ročně s cca 15 rodinami a 25 dětmi v programu „doučování“), přesto cítíme potřebu dalšího zkvalitnění, které by mělo být náplní tohoto projektu.

Vedle pokračování stávajících služeb by tedy projekt měl naplnit následující cíle:

1) Personální stabilizace a doplnění kvalifikace – podmínky standardizace služby – služba dlouhodobě trpí častým střídáním zaměstnankyň a jejich nedostatečnou kvalifikací (okres Děčín je regionem s vůbec nejnižší vzdělaností v rámci republiky, absolventi vyšších a vysokých škol se část nevracejí, ale hledají si práci jinde: v rámci projektu by měl být tým doplněn perspektivními pracovnicemi a měl by být vytvořen a nastartován systém jejich dalšího vzdělávání (kroky: vyhledání vhodných pracovnic, vytvoření individuálních studijních plánů podle požadavků Zákona o sociálních službách a zájmu zaměstnankyň, nastartování procesu).

2) Lepší zapojení služby do systému služeb v rámci regionu – lepší propojení služeb. – asistenční služba usiluje o spolupráci s ostatními organizacemi v rámci regionu, které pracují s rodinami. Většina organizací je však často zaneprázdněna zajišťováním vlastního provozu a mnohdy není prostor k vyjasnění, jaké má kdo poslání: dochází pak k duplicitě služeb, špatnému vytipovávání klientů (služba je doporučena klientům, pro které není vhodná a naopak se o ní nedozvědí ti, kteří by ji využily), nedorozuměním atd. V rámci projektu chceme s místními organizacemi vytvořit mechanismus a pravidla efektivní spolupráce (zájem projevil mj. OSPOD, Mateřské centrum Bělásek a Probační a mediační služba) (kroky: oslovení jednotlivých subjektů, workshopy s cílem vzájemného poznání, navržení možnosti spolupráce, stanovení kompetencí pro jednotlivé organizace, vytvoření mechanismů a pravidel pro praxi).

3) Rozšíření spolupráce o práci s ústavy – práce s rodiči, jejichž děti byly odebrány na možnostech jejich návratu Služba se věnuje ohroženým rodinám, domníváme se však, že by se dala rozšířit i o spolupráci s rodinami, z kterých děti musely odejít nebo byly odebrány, ale kde rodiče mají zájem, aby to tak nezůstalo: chceme navázat spolupráci s dětskými domovy v okolí a i s jejich pomocí vyhledávat vhodné rodiny pro tuto část projektu a společně pak s rodiči pracovat na možném návratu dětí do rodiny, aby v co největším počtu případů nebylo umístění dětí do dětského domova konečným řešením, ale pouze přechodným opatřením (kroky: oslovení ústavů, vytvoření metodiky spolupráce, pilotní spolupráce s vytipovanými rodinami).

4) Doplnění služby o individuální práci s dětmi a mladistvými, o jakousi komplexní výchovu k zaměstnanosti.

Podprojekt pomoci se školní přípravou je velmi úspěšnou a vyhledávanou službou, chtěli bychom ho rozšířit o ucelenější program přípravy na budoucí povolání – toto téma je v sociálně slabších rodinách často neřešené a děti se o budoucím povolání rozhodují na poslední chvíli.

V rámci projektu dvě asistentky systematicky pracovaly s rodinami, které se v nějakém aspektu jeví jako dysfunkční (např. opakovaně se dostávají do finančních problémů, objevují se stížnosti na nedostatečnou péči o děti, jsou ohroženy ztrátou bydlení, rodiče nemají patřičné dovednosti, aby zvládli chod domácnosti apod.), ale které zároveň chtějí tuto situaci řešit. Cílem projektu je podpořit tyto rodiny v jejich silných stránkách a doplnit jejich kompetence tam, kde jsou nedostatečné, motivovat rodiče k řešení problémů a hledání možností pozitivních změn ve fungování rodiny a pomáhat odkrývat vnitřní zdroje rodiny a zároveň plně respektovat autonomii rodiny. Vhodné rodiny pro tuto službu vytipovává Oddělení sociálně právní ochrany dětí MÚ Děčín, opatrovnické oddělení Okresního soudu v Děčíně anebo rodiny kontaktují službu samy. Spolupráce s rodinou probíhá podle společně sestavovaného písemného plánu, který je minimálně jednou za půl roku vyhodnocován, případně korigován – iniciativa rodiny má tedy klíčovou roli. V rámci regionu se jedná o jedinou podpůrnou, prakticky orientovanou službu pro rodiny s dětmi.Délka spolupráce s jednou rodinou se pohybuje kolem 2 let.

V roce 2005 navštěvovaly 2 asistentky asistenční služby pravidelně 11 rodin (z toho jsou 4 nové), své služby tak poskytovaly 21 dospělým a 32 dětem. Na začátku roku byla ukončena spolupráce s 5 rodinami, protože rodiny i asistentka dospěly k závěru, že se situace stabilizovala na maximu možností této rodiny a další spolupráce nemá smysl. Ve 2 dalších rodinách, kde asistenční služba působí po delší dobu, došlo k omezení spolupráce na minimum, kdy je asistentka pro rodinu pouze podporou a rodina víceméně funguje samostatně. Intenzivněji se vždy pracuje s novými rodinami (v loňském roce byla navázána spolupráce se 4 rodinami), kde je potřeba nastartovat proces změny a hledat možnosti pro lepší fungování. V jedné rodině byly děti z rodiny odebrány, asistentka však s matkou stále udržuje určitý kontakt a pomáhá jí zorientovat se v nové situaci a rozhodnout se, co vlastně sama chce a co bude pro ni i děti nejvhodnější variantou (matka má nového partnera, se kterým čeká dítě – tento partner její děti z předchozích dvou vztahů neakceptoval, a proto docházelo k častým konfliktům).Projekt byl realizován v úzké spolupráci s Odborem sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Děčín, s jehož pracovnicemi se asistentky pravidelně stýkají a společně řeší situaci některých klientů (samozřejmě také spolu se samotnými klienty). Asistenční služba Charitního sdružení Děčín je pověřena výkonem sociálně právní ochrany dětí a spolupracuje i s opatrovnickým oddělením Okresního soudu v Děčíně. Ve vytypovaných vhodných případech bývá účastníkem jednání jako kolizní opatrovník nezletilých.