Asistenční služba 2

Projekt:
Asistenční služba pro rodiny s dětmi 2

Projekt je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Cílem projektu je reorganizace služby, efektivnější využití kvalifikovaných pracovnic a zapojení většího počtu dobrovolníků, osob z evidence úřadu práce a matek na rodičovské dovolené do služeb, které nevyžadují speciální kvalifikaci (doučování), rozšíření poskytovaných služeb v rámci navázané spolupráce se Střediskem výchovné péče ETOP Děčín a rozšíření služeb poskytovaných rodinám o některé aktivity, především se zaměřením na trávení volného času dětí a společný čas v rodinách.

Asistenční služba pro rodiny s dětmi funguje na Děčínsku od roku 1997. Jedná se o terénní podpůrnou službu pro sociálně problematické rodiny s dětmi, které z různých důvodů (nedostatek schopností nebo zkušeností, špatná ekonomická a sociální situace, dluhy, nemoc apod.) nedokážou zajistit svým dětem adekvátní podmínky pro jejich vývoj. Mají však snahu situaci zlepšit – jedná se tedy především o služby sanace rodiny, které by měly zajistit lepší fungování rodiny, aby děti nemusely odcházet do ústavní péče, případně aby se mohly vrátit z náhradní rodinné péče do své původní rodiny.

V loňském roce získal projekt podporu v rámci 1. výzvy Blokového grantu pro NNO finančních mechanismů EHP/Norska. Cílem bylo zajistit pokračování stávajících služeb, jejich personální a profesní stabilizace, rozšíření nabídky služeb a navázání užší spolupráce s okolními organizacemi, které s rodinami pracují. Konkrétně se jednalo o vytvoření plánu na doplnění vzdělání pracovnic služby a zahájení jeho realizace, lepší zapojení do systému služeb v rámci regionu a vytvoření metodiky spolupráce s dalšími organizacemi, rozšíření nabídky služeb o spolupráci s ústavy náhradní rodinné péče a rodinami, z nichž byly děti odebrány a které chtějí usilovat o jejich návrat, a doplnění služby o komplexnější práci v rodinách zaměřenou na budoucí profesní uplatnění dětí.

Za nezbytné pak považujeme pokračování dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovnic projektu. Tento projekt má velmi pozitivní efekt na kvalitu služby, především se nám podařilo najít další způsoby, jak kontaktovat klienty, pro které je služba přínosná, a lépe propojit naše služby s dalšími službami v regionu. Práce v rodinách je díky projektu komplexnější. Zároveň nám však projekt přinesl další impulsy a možnosti pro rozvoj, které bychom rádi vedle stávajících služeb s podporou Blokového grantu realizovali.

Jedná se především o následující oblasti a cíle:

1) Rozvíjení spolupráce se Střediskem výchovné péče – ETOP Děčín na vytvoření programu, který propojí terapeutickou a terénní aktivizačně-motivační práci. Vznikne tak komplexní program pro rodiny, kde rodiče nezvládají své děti, kde bude složka poradenská a terapeutická doplněna o terénní práci s rodinou v jejím přirozeném prostředí. Pokládáme takový program za velmi efektivní, proto bychom ho rádi nastartovali a počítáme i se zpracováním metodiky a zkušeností do článku v odborném tisku např. ÉTHUM. (kroky: proškolení pracovnic asistenční služby v problematice práce s dětmi s problémovým chováním, vytipovávání vhodných rodin a práce s nimi, tvorba a úpravy metodiky tohoto komplexního programu, příprava článku pro odborný tisk.)

2) Reorganizace služby a efektivnější využití kvalifikovaných pracovnic. Součástí nabízených služeb je i pomoc se školní přípravou dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pokus se nejedná o děti se specifickými problémy (především LMD) nevyžaduje tato práce zvláštní kvalifikaci a není nutné, aby ji vykonávaly odborné pracovnice. Chceme vytvořit efektivnější systém, který do této činnosti zapojí dobrovolníky ze středních a vysokých škol. A dále osoby z registru úřadu práce a rodiče na rodičovské dovolené, pro které bude tato činnost možností přivýdělku. Kvalifikované pracovnice budou pracovat pouze s dětmi, které vyžadují odborný přístup, a jedna z nich bude pověřená koordinací, ale jinak se pracovnice budou moci věnovat odborné práci v rodinách, což zefektivní jejich práci. Díky zapojení většího počtu osob bude možné nabídnout pomoc se školní přípravou většímu počtu klientů (kroky: příprava propagace možnosti dobrovolnické práce a její realizace, dořešení akreditace dobrovolníků v organizaci, vyhledání vhodných kandidátů z řad nezaměstnaných a žen na rodičovské dovolené, příprava systému práce s nimi (kontakt, proškolení, kontrola práce) a zahájení celého systému.)

3) Podpora trávení volného času v rodinách. Jedním z problémů sociálně slabších rodin je, že nedokážou hledat možnosti, jak společně trávit čas a jak čas vyplnit svým dětem. Chceme toto téma v rodinách častěji otevírat a přinést i některé nové možnosti – zprostředkovávat nabídku vhodných a cenově dostupných kroužků pro děti, ve spolupráci s Mateřským centrem Bělásek realizovat kreativní kroužek pro děti z klientských rodin obou organizací, který zároveň napomůže integraci dětí ze sociálně slabšího prostředí, jednou měsíčně se bude jednat o program, do kterého se budou moci zapojit i rodiče, a dvakrát ročně chceme organizovat celodenní programy pro klientské rodiny, aby rodiny našly více variant, jak společně trávit čas. (kroky: naplánování kroužku a zjištění zájmů dětí, jeho realizace, příprava víkendových akcí pro rodiny a jejich realizace).

Vedle toho budeme pokračovat ve stávající práci s rodinami. Podpora z Blokového grantu by nám měla umožnit překlenout období, které Ústecký kraj potřebuje k dotvoření a nastartování systematičtější a dlouhodobější podpory sociálních služeb na svém území, ve kterém se s Asistenční službou pro rodiny s dětmi Charitního sdružení Děčín rovněž počítá.