Individuální plány

Co je individuální plán:

Práce SAS probíhá podle individuálních plánů. To znamená, že po určitém seznamovacím období (asi dva měsíce) se asistentka s rodinou domluví, čeho by společně chtěli dosáhnout. Např. najít nové vhodnější bydlení, řešit situaci s dluhy nebo naučit dítě rozpoznávat tvary a barvy. Potom společně vymýšlejí, jakým způsobem by se dalo tohoto cíle dosáhnout.

Jak se tvoří individuální plán:

Veškeré nápady se při vytváření individuálního plánu zapisují. Z nich se nakonec vyberou ty, které by rodina chtěla s asistentem realizovat, a rozpracují se do časově omezeného úkolového plánu, tj. určí se, které konkrétní kroky kdy udělá rodina a které asistent. Např. při hledání nového bydlení může být plán následující:

1) rodina spolu s asistentem spočítá, kolik peněz může okamžitě do bydlení investovat a s jakými případnými dalšími zdroji může počítat,

2) asistent na internetu, inzertních tabulích a v novinách zjistí, jaké jsou v této relaci pro rodinu možnosti,

3) rodina si sama zajistí kontakt s pronajímateli a prohlédne si možné objekty,

4) asistent pomůže rodině s pročtením nájemní smlouvy a případným vyjednáváním s pronajímatelem.

Individuální plán se sestavuje na omezenou dobu – nejdéle na půl roku. Po této době probíhá písemné vyhodnocení. Najednou lze v jedné rodině pracovat i na několika plánech.

K čemu slouží individuální plán:

Z výše uvedeného je patrné, že individuální plán slouží hlavně k tomu, abychom společně s klienty zjistili jejich nejdůležitější potřeby a vymysleli účinný postup, jak tyto potřeby naplnit a uspokojit. Naši asistenti mají dostatek zkušeností z praxe a tak mohou poradit a v potřebné míře pomoci. Jak samotné slovo plán napovídá, jde také o to, že se úkoly plní v určeném čase a také se kontroluje, co se splnit podařilo a co nikoli. Nestává se tedy, jak je v životě mnoha lidí běžné, že se na vytyčené cíle vzápětí zapomene.

Jak se podílí klient na tvorbě individuálního plánu:

Klient se přímo podílí jak na sestavování, tak na realizaci plánu. Dbáme na to, aby role klienta při sestavování individuálního plánu byla co největší. Jednak klient samotný nejlépe zná své potřeby a jednak se při sestavování plánu učí nové dovednosti potřebné pro spolehlivý chod vlastní rodiny. Naši terénní pracovníci při tom plní roli odborného poradce s bohatými zkušenostmi.