Integrovaná pracoviště

Projekt Občanské poradny Děčín:
Integrovaná pracoviště jako nástroj dobré praxe pro začleňování osob na trh práce

Projekt byl zaměřen na výzkum a poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Jeho zadavatelem bylo MPSV, Akce 3 CIP EQUAL. Probíhal v období 2007-2008

Projekty realizované pod Akcí 3 CIP EQUAL jsou zaměřené na šíření dobrých zkušeností a dosahování vlivu na národní, resp. regionální politiku a v konečném důsledku promítnutí nejlepších dosažených praxí na úrovni politiky EU ve vazbě na národní tématické sítě a evropské tématické skupiny a platformy.

Aktivity a dílčí úkoly tohoto projektu, jež by měly napomoci k plnění výše popsaných cílů Programu, můžeme rozdělit do dvoufázového, časově se prolínajícího procesu.

Jednou z fází je praktická realizace chodu tzv. Integrovaných pracovišť, která budou zřízena pro potřeby osob obtížně integrovatelných, kde jim bude poskytována odborná komplexní péče v oblasti sociálního poradenství a poradenství na trhu práce. Integrovaná pracoviště tak budou plnit chybějící institut v systému politiky zaměstnanosti a budou hrát důležitou roli při zlepšování zaměstnatelnosti osob. Na rozdíl od úřadů práce, jimž byla přisouzena z hlediska jejich působnosti a kompetencí „pouze“ rigidní role administrativně-správního typu, se budou moci Integrovaná pracoviště více individuálně věnovat klientům, resp. jejich sociálním a pracovním problémům.

Druhá fáze bude vyplněna aktivitami, které přímo vycházejí z hlavního cíle Akce 3 CIP EQUAL, tedy tzv. diseminační a mainstreamingové aktivity. Na základě setkávání se zástupci veřejné správy, samosprávy, odborné veřejnosti, samotných zaměstnavatelů a osob z řad obtížně integrovatelných na trhu práce budou projednávány formou „kulatého stolu“ nápravná opatření v oblasti zaměstnavatelnosti osob získávaná i z aktivit a zkušeností pracovníků těchto Integrovaných pracovišť a možnosti jejich implementace v regionální či národní (resp. i evropské) politice zaměstnanosti.

Partneři projektu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.; Charitní sdružení Děčín, o.s.; Praemia, k.s.