Kontakt s biologickou rodinou

Pomoc osobám pečujícím při plnění povinnosti udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s blízkými osobami, zejména s biologickými rodiči a umožnit styk s nimi 

Klíčový pracovník podporuje pěstouny v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte v naplnění této povinnosti, kromě jiného např. i zajištěním asistovaného kontaktu s biologickými rodiči, přítomnost klíčového pracovníka nebo psychologa na setkání v případě zájmu kterékoliv ze stran a pomoc při stanovení pravidel kontaktu s rodinou, zajištěním prostoru pro tento kontakt aj.

Forma kontaktu (přímý kontakt, emailová nebo písemná korespondence, telefonáty případně další formy komunikace) a místo budou voleny podle individuální dohody s pěstounskou rodinou a potřeb ochrany dítěte. Vždy bude brán ohled na dítě, na jeho situaci, aktuální stav, zda je kontakt vhodný