Sociálně aktivizační služba pro rodiny

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v Děčíně

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je jedním ze středisek Charitního sdružení Děčín. Je registrovanou sociální službou ( identifikátor služby 7674174). Podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb, § 65-sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Jedná se o terénní i ambulantní sociální práci, asistenti docházejí přímo do rodin a zároveň si mohou rodiny sjednat konzultaci v prostorách služby.

Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi v Děčíně podporují:

 

             

Aktivity projektu Spolupráce s OSPOD Děčín jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

       

POSLÁNÍ:

Posláním Služeb pro rodiny Charitního sdružení Děčín je poskytovat podporu rodinám prostřednictvím dvou služeb, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a doprovázení osob pečujících a dětí vyrůstajících v náhradní rodině.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi se snaží pomoci udržet a rozvinout schopnosti a dovednosti rodičů v dysfunkčních rodinách a přispět tak k obnově žádoucích funkcí rodiny. Podporujeme rodiče při jejich vlastní snaze o zlepšení péče o děti a komunikace mezi členy rodiny a úsilí o rozvoj a seberealizaci. Důraz klademe také na vzdělávání dětí a jejich budoucí profesní orientaci. Poskytujeme rodinám diskrétní a partnerskou spolupráci na základě sjednaných individuálních plánů.

V rámci doprovázení osob pečujících usilujeme o to, aby osoby pečující měly podmínky pro zvyšování kvality péče o svěřené dítě, a zároveň, aby děti měly v náhradní rodině zajištěné prostředí pro svůj co nejlepší vývoj. Hlavním cílem naší podpory je blaho, prospěch a zájem dítěte. Podporu náhradních rodin realizujeme vytvořením bezpečného důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi klíčovým pracovníkem a rodinou.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Dysfunkční rodiny nebo rodiny v momentální krizové situaci, které nedokážou zajistit přiměřenou péči o děti nebo dostatek podnětů pro jejich rozvoj a které mají motivaci tuto situaci řešit. (např. rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci nebo rodiny v krizové situaci).

  • Pomoc je poskytována rodinám s dětmi
  • Sociálně znevýhodněným rodinám
  • Rodinám v krizové situaci
  • Dětem, kterým se nedaří ve škole

Podporujeme rodiny, které nejsou schopné zajistit péči o děti podle svých představ nebo podle obecných požadavků. Pomoc rodinám je poskytována především formou pomoci rodičům v těchto rodinách, aby našli nové cesty k řešení svých životních situací. Asistenční služba jim pomáhá rozvíjet jejich potenciál, aby každodenní péči o rodinu zvládali lépe. Spolupráce v rodinách funguje na základě společně sestaveného a následně vyhodnoceného plánu, který stanovuje oblast spolupráce, cíl, kterého by chtěla rodina dosáhnout, možnosti jak cíle dosáhnout a konkrétní úkoly pro rodinu a asistentku. Spolupráce probíhá na partnerském principu.

Nejčastějšími metodami jsou učení novým dovednostem a jejich nácvik, nebo pomoc s hledáním zdrojů a jejich využívání, doprovázení rodin a praktická pomoc.