Náhradní rodinná péče

Představujeme vám službu „Doprovázení osob pečujících“ (pěstounů a poručníků)

Kdo jsme

Službu „Doprovázení osob pečujících“ realizuje zapsaný spolek Charitní sdružení Děčín, (viz Kontaktní údaje) na základě pověření Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 12. 10. 2017 k:

1) Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

2) Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout

Oč nám jde 

Posláním činnosti „Doprovázení osob pečujících“ je vytvořit rodinám z Děčína a okolí, s nimiž máme uzavřenu dohodu, podmínky pro zajištění kvalitní péče a zároveň zajistit dětem v náhradní rodině podnětné prostředí pro jejich vývoj a v případě, že je to možné, vytvořit podmínky pro jejich návrat do biologické rodiny. Usilujeme o co nejplynulejší přechod dětí do náhradní rodiny. Podporujeme jejich začlenění do nové rodiny a vytváření dobrých vztahů mezi všemi členy. Chceme, aby se všichni členové rodiny v ní cítili dobře. Zároveň podporujeme povědomí dítěte o jeho vlastní identitě a podle možností a zájmu dítěte i kontakty se členy jeho biologické rodiny a jeho případný návrat do ní.

Jaké jsou naše cíle

· Sledujeme a podporujeme naplňování biologických a psychosociálních potřeb dětí v náhradní rodinné péči a naplňování jejich práv v praxi

· Provázet dítě procesem adaptace a všech dalších změn v jeho rodinném životě.

· Podporovat osoby pečující v jejich péči o děti a poskytovat jim potřebné znalosti, rady a informace

· Podporovat kontakt dětí v pěstounské péči s jejich rodiči případně dalšími příbuznými.

· Podílet se na přípravě podmínek pro návrat dítěte do biologické rodiny, pokud je to možné a pokud je to v zájmu dítěte

· Zajistit pro osoby pečující i děti možnost sdílet zkušenosti

Komu pomáháme

Naše činnosti a akce jsou určeny pro osoby pečující – pěstouny, poručníky – děti v pěstounské péči a biologické děti osob pečujících. Širší cílovou skupinou pak jsou biologické rodiny dětí v pěstounské péči, jejichž kontakt s dětmi podporujeme. Kapacita služby je 25 rodin/1 pracovníka. V současnosti zaměstnáváme 2 pracovníky s úvazkem 0,8, tj. můžeme spolupracovat maximálně se 40 rodinami s dětmi v pěstounské nebo poručnické péči. Požádat nás o ochranu svého života a dalších práv však může každé dítě, a to telefonem, osobně, či e-mailem.

Místní rozsah poskytovaných služeb je území obce Děčín, Arnoltice, Růžová, Bynovec, Janov, Kámen, Ludvíkovice, Jílové, Libouchec, Modrá, Kamenec, Martiněves u Děčína, Dolní Žleb, Jalůvčí u Děčína, Vilsnice, Choratice, Dobkovice, Povrly, Neštědice, Mojžíř, Neštěmice, Huntířov, Markvartice, Česká Kamenice, Těchlovice, Malé Březno, Velké Březno, Jakuby, Malá Veleň, Benešov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí, Žandov, Police, Starý Šachov, Stružnice, Česká Lípa

Požádat nás o ochranu svého života a dalších práv však může každé dítě, a to telefonem, osobně, či e-mailem – viz kontaktní údaje.

Vedle služby „Doprovázení osob pečujících“ zajišťuje Charitní sdružení Děčín i dvě registrované sociální služby, a to sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství v Občanské poradně Děčín (viz webové stránky www.chsd.cz a letáky Charitního sdružení Děčín)

Na čem nám při spolupráci zejména záleží

Předním hlediskem naší práce je – v souladu s čl. 3 Úmluvy o právech dítěte – zájem dítěte, tj. nejdůležitějším příjemcem našich činností je dítě svěřené do náhradní rodinné péče, ačkoli kontrakt (dohoda o výkonu pěstounské péče) se uzavírá s pěstounem.

Další naše zásady:

· Zaměstnanci naslouchají dětem i osobám pečujícím a respektují jejich názor.  Spolupráce je postavena na principu partnerství při dodržování všech povinností stanovených zákonem. Pracovníci k dětem i osobám pečujícím, přistupují s úctou a s vědomím, že naše služby jsou určeny právě jim. Vytváří atmosféru důvěry a bezpečí.

· Naše služby jsou flexibilní a reagují na aktuální zájmy dětí.

· Práce s rodinami se řídí pravidly individualizace, jednotlivé činnosti jsou uzpůsobovány tak, aby co nejlépe sloužily naplnění zájmů dětí.

· Při spolupráci s rodinami se důsledně řídíme požadavky zákonů, především Úmluvou o právech dítěte a Zákonem o sociálně právní ochraně dětí.

· Osoby pečující znají postupy a cíle naší práce v rodině, mají právo na vyžádání nahlížet do svých složek.  S postupy a cíli naší práce jsou přiměřeným způsobem obeznámeny i děti.

· Všichni naši pracovníci jsou odborně kvalifikovaní a dále své znalosti a dovednosti rozšiřují. Při „Doprovázení osob pečujících“ spolupracujeme s OSPOD a odbornými pracovníky podle potřeb dětí.

· Jsme otevřeni sdílet metody práce a know – how s dalšími organizacemi. Pravidelně informujeme veřejnost o naší činnosti, úspěších i chybách prostřednictvím výročních zpráv.

· Zachováváme profesionální mlčenlivost o skutečnostech týkajících se dětí i osob pečujících.  Chráníme jejich osobní údaje s výjimkami požadovanými právními předpisy (např. jsme povinni oznámit orgánům činným v trestním řízení a obecnímu úřadu násilí páchané na dětech).

Co konkrétně nabízíme

A) Základní činnosti (zajišťujeme je povinně)

· Doprovázení pěstounské rodiny celým průběhem pěstounské péče

  • V případě potřeby pěstounů zprostředkování psychologické terapeutické nebo jiné odborné pomoci
  • Pomoc se zajištěním celodenní osobní péče o svěřené dítě
  • Pomoc se zajištěním krátkodobé osobní péče o svěřené dítě
  • Zprostředkování nebo zajištění bezplatného vzdělávání, které je pro pěstouny povinné

· Pomoc pěstounům při plnění povinnosti udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s blízkými osobami, zejména s biologickými rodiči a umožnit styk s nimi

B) Další činnosti (zajišťujeme je dle svých aktuálních možností)

· Pořádáme skupinová setkávání pěstounů (svépomocné skupiny)

· Pořádáme vlastní pobytové akce

-přes letní prázdniny 2krát týdně výlety

-příměstské tábory

-pobytovou akci o jarních nebo letních prázdninách

· Pořádáme pobytově – vzdělávací akce

Pořádáme víkendové vzdělávání pro osoby pečující i děti – děti mají zajištěn vlastní program v rámci hlídání.

· Doplňkově provozujeme

-doučování dětí

-kroužek Provázek- kreativní činnosti

-kroužek Keramiky

 

Dále naše organizace Charitní sdružení Děčín poskytuje v rámci registrace podle zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách  sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Můžeme tedy pokračovat ve spolupráci s  pěstounskými rodinami (svěřenými dětmi) i po ukončení dohody o výkonu pěstounské péče. Informace o  sociálně aktivizační službě naleznete na webové stránce www.chsd.cz, případně na našich letácích.

Kniha přání a stížností


[recaptcha]