Problematika bydlení

Problematika bydlení

Sdělil vám pronajímatel nájemního bytu, že chce mít byt neprodleně vyklizený a nevíte, jak se v takové chvíli správně zachovat?

Nejste si jisti, zda má vaše nájemní smlouva všechny náležitosti, které by měla mít?

Navýšil vám pronajímatel bez předchozího upozornění nájemné na výši, kterou již nejste schopni platit?

Poskytneme vám informace, jak se v takových situacích zachovat. Posoudíme, zda je s vámi, jako nájemníky, jednáno v souladu s platnými zákony a předpisy nebo zda již pronajímatel překračuje právní ustanovení. Poradíme vám, jaké náležitosti by měla mít nájemní smlouva, abyste v budoucnu nemuseli řešit velké nepříjemnosti. Poskytneme vám informace, jakým způsobem vám může pronajímatel zvyšovat nájem a jak se chránit před praktikami hraničícími s vydíráním. A také zvážíme, zda existuje možnost obrátit se na soud se žalobou na určení výše nájmu.

Případová kauza

Klientka bydlí v nájemním bytě. Pronajímatel klientce sdělil, že chce mít byt, který užívá, neprodleně vyklizený, a že má byt ihned opustit. Klientka má nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou, nájem bytu by měl skončit zhruba za 6 měsíců. Klientka nám sdělila, že má z pronajímatele strach, protože s každým nájemcem jedná velmi hrubě. Vyjadřuje se slovy, že je to jeho dům, a že si z toho důvodu může dělat, co chce. Klientka bydlí v bytě sama s malým synem, nemají kam jít a ani nemá kam vyklidit zařízení bytu. Klientka by chtěla vědět, jestli má pronajímatel právo na to, aby jí z bytu vyhodil tímto způsobem. Klientka nemá dluhy na nájmu a řádně se o byt stará.

V nájemní smlouvě je uvedeno, že pokud nájemce nezaplatí nájemné ve stanovený termín, že je povinen se z bytu vystěhovat do dvou dnů, dále je v nájemní smlouvě uvedeno, že kauce, která byla nájemcem složena, je nevratná. Klientka nám dále sdělila, že jí pronajímatel také navrhl, že pokud chce v bytě zůstat bydlet, bude muset platit nájemné za byt o 5000 více ( toto jí sdělil formou SMS zprávy). V nájemní smlouvě se klientka s pronajímatelem nijak nedohodla na způsobu zvýšení nájmu.

Klientka se ptá, jestli je povinna se z bytu vystěhovat, dále by chtěla vědět, jestli je pronajímatel oprávněn jí zvýšit nájemné o 180% a jestli je oprávněn otevřít byt a vystěhovat jí bez jejího souhlasu. Klientce jsme sdělili, že jí můžeme poskytnout informace, klientka s návrhem řešení souhlasí.

Klíčem k řešení tohoto případu je, že pronajímatel není oprávněn postupovat protizákonně. Smlouva o nájmu bytu musí být v souladu se zákonem (viz. občanský zákoník). Zjistili jsme, že ujednání, která jsou v nájemní smlouvě uvedena, nejsou v souladu se zákonem (např. výpovědní lhůta, která je nižší než 3 měsíce, nenávratná kauce na byt, otevření bytu a vyklizení bytu, bez rozhodnutí soudu o výkonu rozhodnutí exekuce). Tato ujenání jsou neplatná a pronajímatel není oprávněn si takto počínat.

Jednostranné zvýšení smluvního nájmu za užívání bytu je možné pouze tehdy, pokud se nájemce s pronajímatelem u podpisu nájemní smlouvy dohodli na tom, jakým způsobem se bude v době trvání nájmu nájemné zvyšovat. Pronajímatel může v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu.

Znění zákona upravující výše uvedenou problematiku: Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 2249 odst.1 a odst.3.

Potřebujete odborné poradenství v této problematice?

Kontaktujte Občanskou poradnu Děčín: telefon: 412 517 368, mail: poradna@chsd.cz