Projekty občanské poradny

Projekty Občanské poradny Děčín:

Činnost Občanské poradny Děčín je doprovázena úspěšnými projekty, kterými naplňujeme výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Evropské unie a dalších institucí zaměřené na sociální oblast. Intenzivně se soustřeďujeme na pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením. V uplynulých letech jsme uskutečnili 6 velkých projektů:

PRYČ S DLUHY (2018)

Spolupráce na projektu ZVÝŠENÍ UPLATNITELNOSTI OSOB ZE SVL NA TRHU PRÁCE (2018)

Spolupráce na projektu RODINA V KRIZI (2018)

OBČANSKÁ PORADNA (Město Děčín) (2017)

SPOTŘEBITELSKÉ PORADENSTVÍ (Asociace občanských poraden) (2017)

INTEGROVANÁ PRACOVIŠTĚ JAKO NÁSTROJ DOBRÉ PRAXE PRO ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB NA TRH PRÁCE (2007 – 2008)

Projekt zaměřený na šíření dobrých zkušeností a dosahování vlivu na národní, resp. regionální politiku a v konečném důsledku promítnutí nejlepších dosažených praxí na úrovni politiky EU.

PRÁVO BÝT JINÝ (2007 – 2008)

Projekt zaměřený na podporu aktivit nevládních neziskových organizací při implementaci antidiskriminační legislativy pomocí informování veřejnosti a specifických cílových skupin.

AKTIVNÍ PADESÁTKA (2005 – 2007)

Projekt zaměřený na snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let v děčínském regionu.

NA STARTU BEZ PŘEKÁŽEK (od roku 2005)

Projekt zaměřený na odstraňování překážek, které některým lidem brání uplatnit se na trhu práce.

POMOC PŘI STANDARDIZACI (od roku 2005)

Projekt zaměřený na podporu hlavně neziskových organizací při zavádění Standardů kvality sociálních služeb, jejichž naplnění vyžaduje nejen znalost vlastní profese, ale i další odbornou způsobilost.

ROMOVÉ CHTĚJÍ PRACOVAT (2004 – 2005)

Projekt zaměřený na pomoc nezaměstnaným děčínským Romům s cílem usnadnit jim přístup na pracovní trh a setrvání na něm.