Projekty

Projekty Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi v Děčíně

Smyslem našich projektů je rozšíření naší registrované sociální služby o další aktivity, které nelze financovat ze základního rozpočtu.

 

             

Aktivity projektu Spolupráce s OSPOD Děčín jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

      

Terénní a ambulantní služby:

V současné době zaměstnáváme 4 kvalifikované pracovníky, kteří působí v klientských rodinách. Pravidelně (1-3x týdně) je navštěvují a hledají možnosti zlepšení situace. Spolu s rodinou sestavují termínovaný úkolový plán, který stanovuje cíl spolupráce a úkoly pro rodinu i pracovníka. Tento plán je pak nejpozději po 6 měsících vyhodnocen a případně je naplánovaná další spolupráce. Pokud je rodina v péči OSPOD, spolupracujeme s vědomím rodiny i s jejich pracovnicí. Cílem je zlepšit celkovou situaci v rodině, zajistit lepší prostředí pro vývoj dětí a posílení kompetencí rodičů. Aktivita je realizována průběžně po celou dobu realizace projektu. Plánujeme pracovat s alespoň 40 rodinami.

Pronájem konzultovny pro zajištění ambulantní služby v Boleticích nad Labem:

Boletice nad Labem jsou lokalitou na kraji Děčína vzdálenou cca 25 minut jízdy MHD od centra a tím i od většiny služeb. Některé rodiny nemají prostředky ani na použití autobusu a musejí chodit do centra pěšky, což je pro ně mnohdy komplikované a vede k tomu, že některé situace příliš neřeší. Proto chceme v této lokalitě otevřít konzultovnu pro ambulantní službu pro rodiny, aby pro ně byly služby dostupnější. Během dubna a května chceme vybrat vhodnou místnost. Od června bychom pak pokračovali s pravidelnými otevíracími hodinami v Boleticích. Zpočátku chceme službu realizovat jednou týdně, podle zájmu pak případně služby rozšíříme, zatím ale plánujeme pronájem pouze na takto omezenou dobu. Předpokládáme, že poskytneme služby alespoň 15 klientům.

Zajištění pomoci se školní přípravou pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí:

Jedná se o práci s dětmi, jimž rodiče nemohou sami se školní přípravou pomáhat – buď mají sami jen nízké vzdělání, nebo je v rodině větší počet malých dětí, které rodiče zcela zaměstnávají, rodiče mají jazykový handicap apod. Pomoc se školní přípravou realizují buď naši vlastní pracovníci (zejména v případě, kdy mají děti poruchu učení), případně proškolení dobrovolníci a osoby na DPP. Pokud je to jen trochu možné, realizujeme pomoc se školní přípravou v domácnosti dítěte (výjimkou je jen situace, kdy v rodině nelze vytvořit klidné podmínky nebo pokud dítě bydlí ve velmi odlehlé lokalitě se špatnou dostupností a školu má v Děčíně), aby se rodiče dle svých možností do přípravy zapojovali, a u starších dětí usilujeme o to, aby se naučily samy učit. Aktivita je realizována průběžně po celou dobu konání projektu, v omezené míře o letních prázdninách – tam zejména tehdy, pokud se děti musejí připravovat na reparát. Počítáme se zapojením minimálně 20 dětí.

Zajištění 2 nízkoprahových kroužků a volnočasových aktivit o letních prázdninách – programy 2x týdně:

Trávení volného času je u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí další rizikovou oblastí, protože mnohdy tráví velkou část volna venku bez většího dozoru. Kroužky jim poskytují smysluplnou variantu trávení času. Zajišťujeme během školního roku taneční kroužek a kreativní kroužek pro děti z klientských rodin a jejich kamarády (aby se posílily přirozené sociální vazby dětí). Vedle toho realizujeme během letních prázdnin a případně dalších volných dnů výlety a delší aktivity. Ty opět jednak pomáhají dětem vyplnit volný čas, zároveň jim poskytují zážitky, které by jinak neměly, takže se mají na začátku školního roku čím pochlubit a necítí se vyčleněny z kolektivu. Zároveň se mohou naučit i dalším dovednostem, které by jinak neměly (jízda vlakem chování v muzeu). Nízkoprahové kroužky se konají v době školního vyučování, každý z nich 1x týdně. Počítáme s uspořádáním 60 setkání kroužků, kterých se zúčastní 15 dětí. Výlety se konají 2x týdně v době prázdnin. Počítáme tak s 8 výlety, kterých se zúčastní 20 dětí.

Zajištění odborné psychologické pomoci pro klientské rodiny:

V některých rodinách jsou vztahy mezi rodiči a dětmi velmi komplikované a pro jejich zvládnutí by byla vhodná intervence psychologa. Případně mohou mít rodiče nebo děti nějaký vlastní problém, který by takovou intervenci vyžadoval. Tyto intervence jsou však pro rodiny příliš nákladné. Proto bychom je rádi realizovali v rámci projektu – podle potřeby počítáme s 25 konzultacemi psychologa.