Rodinné a partnerské vztahy

Rodinné a partnerské vztahy

Rádi byste se dozvěděli informace týkající se uzavření manželství či rozvodu?

Potřebujete informace ohledně péče o děti či poradenství v oblasti výživného?

Přejete si radu ohledně soužití druha a družky či registrovaného partnerství?

Věnujeme se odbornému sociálnímu poradenství v oblastech manželství (vznik a podmínky jeho uzavření, rozvod manželství) a partnerských vztahů (družky a druzi, registrovaná partnerství). Zaměřeni jsme též na oblast rodičovské zodpovědnosti, osvojení, poručnictví, opatrovnictví, pěstounskou péči, úpravu vztahů k nezletilým dětem a sociálně právní ochranu dětí. Dále se zabýváme vzájemnou vyživovací povinností rodičů a dětí, manželů a rozvedených manželů. Též poskytujeme informace, rady a v některých případech aktivní pomoc v oblasti vztahů ostatních rodinných příslušníků a domácího násilí. Nejsme krizovou poradnou zaměřenou na řešení akutních situací, v nichž je člověk bezprostředně ohrožen na zdraví či životě a potřebuje okamžitou, bezodkladnou konzultaci a pomoc. Naše poradenství není zaměřené na terapii mezilidských vztahů, ačkoli klientům poskytujeme emoční podporu.

Případová kauza – rozvod

V tomto případu se pohybujeme v oblasti rodinného práva a majetkoprávních vztahů. Klient žije se svou manželkou a jejich 2 dětmi v rodinném domě. Již delší dobu mají s manželkou neshody, mluvili o možnosti rozvodu, neradi by, aby problémy, které mají mezi sebou, měly špatný vliv na jejich děti. Děti jsou syn a dcera ve věku 9 a 13 let. Klient je toho názoru, že by s manželkou byli v případě rozvodu schopni se na mnoha věcech domluvit či si vzájemně vyjít vstříc, a to právě s ohledem na to, aby co nejméně trpěly děti.

Klient s manželkou zatím nejsou zcela rozhodnuti, zda se nakonec rozvedou. Klienta zajímá, jak rozvodové řízení probíhá a také se ptá, jakým způsobem by se dělil majetek, který s manželkou za dobu trvání manželství nabyli (a co je možno za takový majetek považovat).

Klientovi jsme sdělili, že rozvodové řízení probíhá na návrh některého z manželů soudní cestou. Tento návrh může podat buď 1 z manželů, nebo manželé oba – v takovém případě by se jednalo o nesporný, smluvený rozvod manželství (podmínkou pro to, aby byl rozvod nesporný, smluvený, je to, že se manželé na všem domluví a tím je celé řízení uspíšeno).

S rozvodem manželství souvisí řada dalších věcí. Pokud manželé mají z daného manželství nezletilé děti, soud před samotným rozvodem manželství řeší určení práv a povinností rodičů vůči nezletilým dětem, tedy u koho budou děti v péči, výši výživného a frekvence stýkání se dítěte s druhým rodičem. Návrh na rozvod manželství se spolu s návrhem na úpravu práv a povinností rodičů vůči nezletilým dětem podávají na soud zároveň, soud nejdřív vyřeší péči o děti a poté manželství rozvede.

Od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství (ve chvíli, kdy oba manželé převzali pravomocný rozsudek) mají pak manželé 3 roky na to, aby si vypořádali společný majetek – tzv. společné jmění manželů. Pokud by toto jmění vypořádáno do 3 let nebylo, staly by se movité věci výhradním vlastnictvím toho, kdo by je v danou chvíli používal a věci nemovité by se staly podílovým spoluvlastnictvím. Vypořádát společný majetek mohou manželé buď dohodou – tedy písemnou smlouvou, anebo soudní cestou. Cesta soudní bývá zdlouhavá, časově i nervově náročná a drahá. Do společného jmění manželů spadají veškerá aktiva (tedy majetek), která manželé nabyli za dobu trvání manželství, tak i pasiva (dluhy). Dokonce i v případě, kdy by měl půjčku z manželů na sebe psanou jen 1 z nich, je tato půjčka závazkem obou a také v případě, kdy by např,. automobil pořídil za peníze ze svého zaměstnání 1 z manželů za dobu trvání manželství, je tento vlastnictvím obou. V případě manželského svazku je nutno zohlednit i vykonávanou neplacenou práci v domácnosti, ať už ji vykonává kterýkoli z manželů – díky této práci vytváří poté vhodné podmínky pro druhého z manželů, který díky tomuto může např. vydělávat vyšší částky v zaměstnání.

V případě, že by se klient s manželkou pro rozvod opravdu rozhodli a byli by ochotni se shodnout jak na samotném rozvodu manželství, tak na péči o děti a vypořádání majetku, mohlo by se v takovém případě jednat o již výše zmíněný nesporný, smluvený rozvod manželství. V takovém případě je nutno již s návrhem na rozvod, který podávají oba manželé předat soudu ke schválení i dohodu o péči o děti a smlouvu o vypořádání jejich společného jmění. Klientovi jsme na jeho žádost předali vzory dohody o právech a povinnostech rodičů vůči nezletilým dětem, návrhu na nesporný, smluvený rozvod manželství a smlouvy o vypořádání společného jmění manželů a práv a povinností bydlení po dobu po rozvodu, neboť bydlení s majetkem manželů též souvisí.

Znění zákona upravující výše uvedenou problematiku – Občanský zákoník č. 89/2012Sb..

Potřebujete odborné poradenství v této problematice?

Kontaktujte Občanskou poradnu Děčín: telefon: 412 517 368, mail: poradna@chsd.cz