Romové chtějí pracovat

Projekt Občanské poradny Děčín:
Romové chtějí pracovat

Od února 1.2.2004 do 31.7.2005 realizovalo o.s. Charitní sdružení Děčín ve spolupráci s děčínským Úřadem práce pilotní fázi projektu „Romové chtějí pracovat“. Tato iniciativa byla podpořena z programu Phare EU prostřednictvím Nadace ROS.

Obecnými cíli projektu bylo usnadnit nezaměstnaným děčínským Romům přístup na pracovní trh i setrvání na něm a přispět k lepšímu soužití romských i neromských děčínských občanů. Romům, kteří chtěli a mohli pracovat, byly nabízeny informace o výhodách trvalého zaměstnání, o rekvalifikacích, pomoc s psaním inzerátu, životopisu, s jednáním se zaměstnavateli, s konzultací obsahu návrhu pracovní smlouvy, dále si mohli sami vyhledávat volná pracovní místa na internetu aj. Projekt byl propojením terénní práce s poradenstvím a aktivní pomocí. Klienti byli zplnomocňování k samostatnému řešení problémů a spolupracovali podle předem dohodnutého plánu. Realizační tým byl integrovaný, ústřední roli při práci s klienty hrála romská asistentka, která předtím dlouhodobě pracovala v místní Občanské poradně. Do projektu se jich zapojilo aktivně 72, tj. 13,3 %.

Aktivních semdesát dva klientů obdrželo potřebné informace, rady a aktivní pomoc, konkrétně v rámci projektu:

  • 25 klientů si sepsalo strukturovaný životopis.
  • 42 klientů si vyhledávalo s pomocí zaměstnanců volná pracovní místa v ČR, z toho 11 klientů si práci na základě poskytnuté služby skutečně našlo (stavebnictví, Tesco, Alcan, Technické služby).
  • 3 klienti si na základě informací získaných internetu si vyhledali zaměstnání v UK.
  • 1 klientka má na základě informací získaných v projektu příslib pracovního místa od ledna 2006.
  • 5 klientů si podalo žádost na ÚP Děčín a bylo rekvalifikováno (rekvalifikace na paliče, svářeče, podnikatele), z toho 1 již práci získal (Ferox).
  • Na základě předběžného jednání s ÚP bude zřejmě v září 2005 rekvalifikováno dalších 9 klientů, ke konci projektu projevili zájem ještě další dva.

Na základě služeb projektu si našlo práci (v ČR, UK) 15 klientů, tj. 20, 8 % ze spolupracujících klientů a rekvalifikovalo se 5 klientů, tj. 6,9 % z celkového počtu. Dalších 11 klientů projevvalo ke konci projektu aktivní zájem o rekvalifikaci, tj. dalších 15,3 % z celkového počtu klientů.

Domníváme se, že projekt, který dosáhl výše uvedených výsledků, lze považovat za nadstandardně úspěšný. V rámci projektu se propojily dva přístupy k pomoci nezaměstnaným Romům, a sice přístup státní a občanský.

První z nich představuje v námi realizovaném projektu ta část aktivní politiky zaměstnanosti, která pomáhá nezaměstnaným jednotlivcům ke zvýšení jejich pracovního potenciálu, nabízí jim volná pracovní místa, rekvalifikuje je aj. Tento přístup reprezentoval v projektu ÚP Děčín.

Druhý, občanský přístup, představují aktivity neziskového sektoru, které přivádějí klienty k pomyslným dveřím, za nimiž již chtějí a umějí využít služeb zaměstnanosti poskytovaných úřady práce. Tento přístup reperezentovalo v projektu CHSD.

Právě komplexní přístup vzniklý výše zmíněným propojením vedl k aktivizaci nezaměstnaných Romů a k úspěchu projektu.