Služby pro rodiny na Děčínsku

Projekt:
Služby pro rodiny na Děčínsku

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtejnštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více informací: www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Projekt podporovaný Fondem pro nestátní neziskové organizace.

Doba realizace: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016

Výstupy projektu „Služby pro rodiny na Děčínsku“

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jenž je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posíleni rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Cílem projektu Služby pro rodiny na Děčínsku je rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb pro rodiny s dětmi na Děčínsku, především pro rodiny v obtížné životní a sociální situaci a pro rodiny pěstounské, a zároveň zlepšení a zefektivnění spolupráce mezi státní a nestátní sférou v rámci regionu.

Cílem jednotlivých aktivit je:

 • Nastavit nový model individuálního plánování v rodinách, především ve spolupráci s OSPOD, jehož součástí bude i přesná specifikace, kdo je a kdo není vhodným klientem pro poskytování služeb, a způsob společného sjednávání zakázky, která bude pro klienty srozumitelná, motivující a dosažitelná, což povede k zefektivnění služeb a zlepšení spolupráce obou organizací. Služba také bude pro klienty atraktivnější a bude lépe přispívat k posilování rodičovských kompetencí.
 • Aplikace nově vytvořených a naučených metod práce a spolupráce minimálně ve 20 rodinách.
 • Přenesení nově vytvořených metod a postupů i na spolupráci s dalšími organizacemi a nabídka know-how i dalším organizacím pracujícím s rodinami.
 • Rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, abychom se stali pověřenou osobou pro uzavírání a realizaci dohod o výkonu o pěstounské péče a zajištění všech podpůrných služeb, na které mají pěstouni v rámci těchto smluv nárok.
 • Uzavření a realizace dohod alespoň v 10 pěstounských rodinách.
 • Příprava a realizace dvou vzdělávacích programů zaměřených na sociálně vyloučené klienty. Jeden bude zaměřený na finanční gramotnost a dluhy (8 hodin), druhý na získání pracovního uplatnění (25 hodin). Sestavené programy bude možné v dalších letech opakovaně realizovat.
 • Zlepšení fundraisingu organizace a sestavení fundraisingového plánu.

Výstupy projektu „Služby pro rodiny na Děčínsku“

1) Metodika spolupráce s OSPOD:

Poslání v rámci spolupráce

OSPOD Děčín: Posláním OSPOD je koordinovat spolupráci s dalšími organizacemi při práci v rodinách, v nichž je vývoj dítěte nějak ohrožen. Snaží se o zajištění co nejkomplexnějších služeb pro zlepšení situace, pomáhá zajišťovat odbornou pomoc a zaštiťuje práci v rodině svou autoritou. Zároveň kontroluje dosažené pokroky.

Služby pro rodiny CHSD: Zajišťují individuální podporu rodinám založenou na partnerském přístupu. Na základě cílů identifikovaných spolu s OSPOD a uvedených v individuálních plánech ochrany dítěte (IPOD) sestavuje a realizuje s rodinou individuální plán spolupráce a pomáhá rozvíjet kompetence rodiny k samostatnému fungování.

Kompetence a pravomoci

OSPOD Děčín:

 • vstupuje do rodin a provádí šetření situace,
 • shromažďuje a vyhodnocuje informace od dalších organizací,
 • sestavuje IPOD,
 • informuje rodiny o možnostech podpory a pomáhá zajistit další odbornou pomoc,
 • hodnotí situaci dítěte v rodině a podílí se na rozhodování v jeho zájmu,
 • poskytuje podporu rodině ke zlepšení situace,
 • svolává a organizuje případové konference,
 • spolupracuje s dalšími organizacemi ve prospěch dítěte a jeho rodiny,
 • spolu s rodiči a dalšími organizacemi určuje cíle práce v rodinách,
 • má právo ukládat rodičům úkoly pro zajištění zdravého vývoje dítěte,
 • podává návrhy na omezení rodičovské zodpovědnosti.

Služby pro rodiny CHSD:

 • zajišťují partnerskou pomoc rodinám,
 • pomáhají rodině stanovit cíl spolupráce a podílejí se na jeho naplnění,
 • navazují osobní kontakt s rodinou, který umožňuje hlouběji poznat její priority, motivace, silné i slabé stránky a dokáže s nimi pracovat,
 • informují OSPOD o závažných skutečnostech ohrožujících vývoj dítěte v rodině,
 • podporují cíle rodiny, pokud nejsou v rozporu se zájmem dítěte,
 • zajišťují pravidelnou podporu rodiny při svých návštěvách (obvykle 1-3x týdně),
 • podporují rozvoj kompetencí rodičů a jejich samostatnost ve vedení rodiny,
 • snaží se spolu s rodinou naplňovat cíle stanovené v IPOD,
 • spolupracují s dalšími organizacemi ve prospěch dítěte a jeho rodiny,
 • usilují o co největší samostatnost rodin,
 • pomáhají rodinám řešit aktuální situace,
 • podílí se na vyhodnocení spolupráce v rodinách.

Definice klienta společné práce

Klientem je rodina v obtížné situace, která má zájem situaci nějak řešit. Připouští si existenci nedostatků a je ochotná spolupracovat na jejich odstraňování s nějakou organizací. Rodina si připouští spoluodpovědnost za stávající situaci a je připravena se aktivně podílet na jejím řešení. Rodiče mohou mít pro vedení rodiny v současnosti nedostatečné kompetence, rozhodující je ale motivace se svou situací něco dělat.

Zahájení společné práce/navázání kontaktu s klientem

Klienta pro spolupráci vytipuje OSPOD:

Pokud se OSPOD domnívá, že by klient mohl být vhodný pro spolupráci s CHSD, nabídne klientovi tuto variantu. Stručně ho seznámí s nabídkou CHSD a nabídne mu společnou schůzku. Při ní se klient dozví podrobnější možnosti spolupráce. Pokud klient se spoluprací souhlasí a jeho potřeby odpovídají nabídce CHSD, zařadí OSPOD CHSD do klientova IPOD. Je-li potřeba spolupráci blíže vyjasnit, je možná další společná schůzka OSPOD, rodiny a CHSD, kde se obsah spolupráce vyjasní. Konkrétní plán spolupráce pak sestavuje CHSD s rodinou, přičemž tento plán zohledňuje jak cíle IPOD, tak osobní cíle rodiny.

Klient nejprve kontaktuje CHSD

Naváže-li nějaký klient spolupráci s CHSD a zjistí se, že je zároveň klientem OSPOD, informuje ho pracovník Služeb pro rodiny o ohlašovací povinnosti, kterou vůči OSPOD máme v případě zjištění závažného ohrožení dítěte v rodině. Zároveň požádá klienta, aby OSPOD buď sám informoval o spolupráci s CHSD, nebo ho požádá o souhlas toto učinit. I kdyby klient nesouhlasil s bližší spoluprací mezi organizacemi, je vhodné, aby OSPOD alespoň věděl, že CHSD je s klientem v kontaktu. Pokud klient souhlasí se spoluprací s OSPOD, může CHSD iniciovat společnou schůzku, na které se vyjasní obsah spolupráce. Ten se může stát i součástí IPOD.

Plánování spolupráce

Rámcová spolupráce je plánovaná na společných schůzkách zástupců rodiny, OSPOD a CHSD. Často se jedná o plán vyplývající z IPOD. V rámci plánování je stanoven cíl a rozdělena zodpovědnost za jeho dosažení. Konkrétní individuální plán spolupráce s rodinou pak vzniká při návštěvách CHSD v rodině a vedle plánu stanoveného IPOD v něm mohou být i další individuální cíle rodiny. Pokud dochází k větším odchylkám od cílů stanovených v IPOD, měla by být iniciována další společná schůzka všech účastníků spolupráce.

Předávání informací

Obě organizace se vzájemně informují o podstatných změnách v rodině (např. změna adresy, místa pobytu, nový člen domácnosti apod.), praktických informacích potřebných pro spolupráci (změna telefonního čísla) a situacích ohrožujících děti v rodině. Rodina je s předáváním těchto informací obeznámena (výjimkou jsou údaje o týrání nebo zneužívání dětí). Předávání probíhá nejčastěji telefonicky nebo při osobním kontaktu, případně emailem. Vedle toho podává CHSD minimálně jednou za dva měsíce OSPOD písemnou zprávu o situaci v rodině s ohledem na cíle stanovené IPOD.

Řešení mimořádných situací

V případě zjištění závažných situacích informuje CHSD OSPOD, který má kompetenci k intervenci. Jedná-li se o týrání nebo zneužívání dětí, může tak CHSD učinit i bez vědomí rodiny. Pokud se jedná o méně závažnou situaci, je rodina o nutnosti oznámit situaci na OSPOD informována a je jí i nabídnuta možnost, aby o situaci informovala OSPOD sama. Pokud se o mimořádné situaci dozví OSPOD, se souhlasem rodiny rovněž předává informace CHSD, případně podporuje rodinu, aby pracovníka CHSD informovala sama. Obě organizace oceňují a podporují, pokud rodina přebírá za vzniklé problémy odpovědnost a staví se aktivně k jejich řešení. Pokud to situace vyžaduje, může kterákoliv ze stran iniciovat společnou schůzku, která se bude vzniklou situací zabývat.

Vyhodnocování spolupráce

Vyhodnocování spolupráce probíhá na společné schůzce rodiny, OSPOD a CHSD. Tato schůzka se koná minimálně jednou za šest měsíců a vyhodnocuje se při ní pokrok dosažený v rámci IPOD, případně se hledají nové možnosti a upravuje se další cíl spolupráce. K vyhodnocení rovněž dochází při úplném splnění společného plánu, nebo pokud chce rodina spolupráci s CHSD ukončit. Je-li to možné, mělo by vyhodnocení probíhat za účasti všech tří stran. Pokud jedna z nich přítomna být nemůže, měla by přesto být s výsledkem zhodnocení aspoň rámcově obeznámena.

Ukončování spolupráce

Ukončení spolupráce je nejčastěji z těchto důvodů:

 • cíl spolupráce byl zcela naplněn a situace v rodině je stabilizovaná, není ani nutný další dohled,
 • v IPOD není žádný cíl, který by odpovídal nabídce CHSD nebo na kterém by rodina chtěla s CHSD spolupracovat,
 • rodina si další spolupráci nepřeje,
 • rodina změní bydliště a spadá pod jiný OSPOD nebo je mimo dosah služeb CHSD,
 • rodina se třikrát bez omluvy nedostaví na domluvenou schůzku nebo není v době domluvené schůzky doma,
 • rodina neplní domluvené cíle spolupráce, žádný z cílů není realizován ani zčásti.

2) Standardy kvality SPOD

Úplné znění dokumentu Standardy kvality SPOD.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtejnštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více informací: www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.