Sociálně právní ochrana dětí

Charitní sdružení Děčín je pověřeno výkonem sociálně-právní ochrany v následujících oblastech:

1) vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje: realizováno především při práci v terénu. Ne všechny klientské rodiny sociálně aktivizační služby jsou v péči OSPOD. V případě podezření na týrání, zneužívání, zanedbávání nebo nedostatečnou péči o děti v rodině předává CHSD informace příslušnému OSPOD a nabízí rodičům spolupráci na odstranění příčiny problémů.

2) pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti: na základě požadavků rodičů, zakázky ze strany OSPOD nebo znalosti situace v rodině pracují asistenti v rodinách na zakázkách, které rodičům pomáhají řešit výchovné problémy dětí i další problémy se zajištěním péče o děti. Tyto cíle jsou zapracovávány do úkolových plánů, které jsou pravidelně vyhodnocované. Úzce přitom spolupracujeme s OSPOD.

3) poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o zdravotně postižené: asistenti pomáhají rodičům najít východisko ze závažnějších výchovných problémů dětí (odmítání chození do školy, nerespektování autorit), případně dokážou zprostředkovat odborné poradenství a pomoc (např. v pedagogicko-psychologické poradně, středisku výchovné péče, krizové poradně, zařízeních specializujících se na pomoc osobám s postižením), aby se problémy včas a efektivně řešily. Jsou schopné poradit i při hledání vhodné profesní orientace pro děti. Aktivity obvykle probíhají ve spolupráci s OSPOD.

4) činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku: při návštěvách v rodině si asistenti všímají i širšího okolí, s nímž je dítě ve styku, ať už se jedná o vrstevnické skupiny nebo příbuzné a známé rodiny. V případě, že neobjeví potenciálně škodlivý vliv, upozorňuje na něj rodiče dítěte a společně hledají vhodná preventivní patření. V případě, že by dítě bylo škodlivým vlivem přímo ohroženo nebo mu podléhalo, kontaktuje asistent vždy OSPOD a zapojí ho do řešení situace.

Dne 14. 1. 2015 Krajský úřad Ústeckého kraje rozšířil CHSD pověření k výkonu sociálně právní ochrany v tomto rozsahu:

5) Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

6) Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout