Terénní práce v rodinách

Projekt:
Terénní práce v rodinách
s podporou Nadace Terezy Maxové

Pro rok 2015 získalo Charitní sdružení Děčín podporu na práci v rodinách od Nadace Terezy Maxové. V rámci projektu chceme rozvíjet terénní služby pro rodiny na Děčínsku. Naším hlavním cílem je rozšířit kapacitu služby a zajistit pro její realizaci alespoň 4 terénní pracovníky na celý úvazek. Počet rodin, kterým budeme moci poskytnout služby, tak bude až o deset vyšší. Věříme, že se těmto rodinám podaří zlepšit podmínky natolik, aby děti mohly v rodině zůstat a měly zajištěné podmínky po svůj zdravý vývoj. Vedle toho budeme moci pokračovat v nadstandardních službách jako je pomoc se školní přípravou u dětí, kterým rodiče tuto pomoc nemohou poskytnout, pořádání nízkoprahového kroužku jedenkrát týdne nebo letních výletů. Chceme také nadále zlepšovat spolupráci s Oddělením sociálně právní ochrany v Děčíně, abychom mohli služby poskytovat co nejefektněji a nejúčelněji.

Cíl projektu:

Charitní sdružení Děčín dlouhodobě zajišťuje terénní sociálně aktivizační služby v rodinách s dětmi. Terénní asistentky pravidelně navštěvují rodiny 1-3x týdně a společně s rodiči se snaží zlepšit situaci v rodině a zvýšit kompetence rodičů natolik, aby rodina dokázala zajistit podmínky pro zdravý vývoj dětí. Působíme na Děčínsku, kde počet rizikových rodin stoupá, a v současné době přestáváme být schopni pokrýt zájem o služby. Proto chceme v rámci projektu zajistit stabilní počet alespoň 4 terénních pracovníků, což umožní zvýšit kapacitu služby. V současné době zvládáme ročně pracovat s 30-35 biologickými nebo pěstounskými rodinami, díky navýšení úvazků by se tento počet zvýšil na 40-45 (záleží na dojezdové vzdálenosti do rodin (služby poskytujeme rodinám v dojezdové vzdálenosti hromadnou dopravou do 60 minut od Děčína), což znamená, že budeme schopni poskytnout služby v 10 rodinách navíc oproti současnému stavu. Úspěšnou spolupráci, která vede k alespoň částečnému zlepšení situace v rodině, se daří realizovat v 80% rodin.

Vedle toho chceme v rámci projektu realizovat aktivity nad rámec služeb stanovených zákonem, které nemůžeme hradit z veřejných zdrojů, ale které považujeme za velmi přínosné pro klienty. Jedná se především o pomoc se školní přípravou dětem v těch rodinách, kterým rodiče sami pomoci nemohou (sami nemají základní vzdělání, jsou to cizí státní příslušníci, mají v péči další malé děti). Cílem je pomoci těmto dětem, aby dosahovaly takových školních výsledků, pro které mají předpoklady, a dosáhly v budoucnu nějaké kvalifikace. U starších dětí je součástí podpora v samostatnosti, aby se naučily samy se učit, a hledání možností dalšího vzdělávání. Rodina je vždy motivována, aby se na školní přípravě podílela, nakolik jí to její možnosti dovolí. Chceme takto pomáhat aspoň 40 dětem a alespoň 35 z nich bude ve škole minimálně prospívat.

Další oblastí, kterou veřejné zdroje nehradí, jsou volnočasové aktivity. Ve spolupráci s nadací Rodina a děti podporujeme účast dětí v dostupných kroužcích. Vedle toho realizujeme nízkoprahový kreativní kroužek pro děti z klientských rodin a jejich kamarády, který se koná ve školním roce jednou týdně. O prázdninách pak pořádáme pro děti výlety do okolí. Tyto aktivity snižují sociální vyloučení dětí z klientských rodin, protože jim umožňují zažívat stejné věci jako jejich vrstevníci, na které by jinak rodiny neměly prostředky. Posiluje také sociální kompetence dětí. Celkově chceme uspořádat alespoň 32 setkání kroužku a 12 prázdninových výletů, kterých se s různou frekvencí zúčastní 20 dětí z klientských rodin.

Součástí projektu je i rozvoj a aktualizace metodiky spolupráce s OSPOD, aby co nejvíce odpovídala požadavkům terénu i Zákona o sociálně právní ochraně dětí. Zlepšená metodika přispěje k zefektivnění služeb pro rodiny.

Plánované aktivity:

Přijetí stálého čtvrtého terénního pracovníka pro práci s rodinami, jeho zaučení a zapracování, což zvýší kapacitu služby o cca 10 rodin ročně, což znamená alespoň 40 individuálních klientů, 15 dospělých a 25 dětí.

Práce v 10 nových rodinách Službu kontaktuje buď sama rodina nebo OSPOD, který služby rodině nabídne. Pokud se s rodinou dohodneme na poskytování služeb, začne ji terénní pracovník navštěvovat podle možností a zájmu 1-3x týdně. Do dvou měsíců sestaví plán spolupráce a stanoví si cíl, kterého by chtěli společně dosáhnout. Je-li rodina v péči OSPOD, podílí se na sestavení plánu také OSPOD. Maximálně jednou za půl roku probíhá vyhodnocení plánu a naplánování dalšího postupu spolupráce. V 10 nových rodinách plánujeme uskutečnit aspoň 15 plánů s 80% úspěšností splnění (tj. aspoň částečně se podaří splnit stanovené cíle a otázka odebrání dětí z rodiny nebude aktuální).

Realizace pomoci se školní přípravou 40 dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí (pomoc realizují jak terénní pracovníci, tak i dobrovolníci a osoby na DPP), kde alespoň v 35 případech dojde k zlepšení prospěchu, aby děti nepropadaly.

Nízkoprahový kreativní kroužek pro děti z klientských rodin. Uskuteční se aspoň 32 setkání kroužku, kterých se zúčastní (s různou četností) aspoň 15 dětí. Kroužek jim pomůže smysluplněji trávit volný čas, sníží jejich sociální vyloučení a zlepší jejich sociální kompetence.

Prázdninové výlety. Během letních prázdnin uskutečníme alespoň 12 výletů pro děti z klientských rodin. Výlety zlepší sociální začlenění dětí, které tak budou mít prázdninové zážitky obdobné jako jejich vrstevníci a přispějí k jejich smysluplnému trávení volného času. Zúčastní se jich aspoň 15 dětí. Úpravy metodiky spolupráce s OSPOD. OSPOD je dlouhodobě nejvýznamnější spolupracující organizací pro naši sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Proto se snažíme, aby naše spolupráce byla co nejefektivnější a co nejvíce odpovídala potřebám klientských rodin i požadavkům Zákona o sociálně právní ochraně dětí. Z efektivní spolupráce těží všichni klienti i pracovníci. Za aktualizaci metodiky zodpovídá koordinátor projektu a vedoucí OSPOD, které se minimálně 2x ročně scházejí a spolupráci obou organizací konzultují, případně navrhují potřebné změny.